REGLAMENT SALA DE LECTURA ANTONI MARGARIT

REGLAMENT SALA DE LECTURA
Sant Cugat Sesgarrigues

1. Accés a la sala de Lectura

– La Sala de Lectura Antoni Margarit és un servei públic, obert a tota la ciutadania, dins de l’horari establert, les tardes de dilluns, dimecres i divendres de 5 a 7.30, exceptuant festius i períodes de vacances.

-L’accés a la Sala de Lectura és lliure i gratuït.

– Els infants d’educació infantil (3 a 5 anys) han d’anar acompanyats d’una persona adulta i no se’ls pot deixar sols a la Sala de Lectura.

– El personal de la Sala de Lectura pot demanar la identificació dels usuaris quan ho consideri necessari.

– No es permet l’entrada d’animals a la Sala de Lectura, amb excepció dels gossos pigall.

2. Requisits per a la convivència i el bon funcionament de la Sala de Lectura

– La Sala de Lectura és un centre comunitari on han de regnar la convivència i el respecte mutu. Cal mantenir-hi una actitud correcta: s’hi ha de guardar silenci i evitar comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o molestar els altres usuaris.

– Cal respectar els fons, les instal·lacions i els equipaments de la Sala de Lectura. En cas d’incompliment d’aquestes condicions es perdran els drets d’usuari de la Sala per un període màxim d’un any.

– Cal desconnectar o bé treure el so dels telèfons mòbils abans d’entrar-hi i no es permet fer-ne ús dins del recinte.

– Per raons de seguretat i higiene no és permès fumar, ni menjar ni beure, a excepció d’aigua. La Sala de Lectura pot autoritzar aquests tipus d’activitats en alguns dels espais senyalitzats per a aquest fi.

– La Sala de Lectura no es farà responsable dels objectes personals dels usuaris. Els objectes personals oblidats en el recinte es guardaran durant un període màxim de dos mesos.

– La conducta inapropiada i les faltes de respecte i de consideració al personal de la Sala de Lectura i a la resta d’usuaris comportarà l’expulsió temporal de la sala de Lectura per un mínim d’un dia i un màxim d’un any.

3. Els serveis

– No és permès canviar el material de lloc ni fer-ne un ús inadequat.

– L’aforament de la Sala és limitat.

– Els usuaris poden accedir lliurement a tots els documents, excepte a algunes obres que, per les seves característiques, són d’accés restringit i cal demanar-les al personal de la Sala de Lectura.

– Un cop consultats els llibres, cal deixar-los al lloc que la Sala de Lectura destini a aquesta finalitat.

– Els usuaris tenen a la seva disposició el personal de la Sala de Lectura per demanar ajuda quan ho considerin necessari.

– No és permès utilitzar tisores, cúter, cola i tots aquells materials i estris susceptibles a causar danys.

– Els usuaris tenen a la seva disposició una bústia de suggeriments per recollir les opinions sobre les instal·lacions, serveis, activitats, fons, etc.

4. El carnet de la Sala de Lectura

– Per fer-se el carnet de la Sala de Lectura cal portar el DNI, el passaport o el permís de residència, tot indicant l’adreça correcta, el telèfon i el correu electrònic, en cas de tenir-ne. La Sala de Lectura garanteix la confidencialitat de les dades personals dels usuaris.

– Tenir el carnet suposa acceptar les normes de funcionament de la Sala de Lectura i els punts que consten en aquest reglament.

– El carnet és personal i intransferible. Caldrà portar-lo per utilitzar el servei de préstec.

– El usuaris menors de 14 anys necessiten l’autorització dels pares per fer-se el carnet.

– Cal comunicar a la Sala de Lectura qualsevol canvi de domicili o de telèfon.

– En cas de pèrdua del carnet cal comunicar-ho immediatament a la sala de Lectura.

– En cas d’incidències com, pèrdua del carnet, demora en el retorn de documents en préstec i conducta inadequada, el carnet pot ser bloquejat temporalment. En aquest cas, no es podran utilitzar els serveis de la Sala de Lectura per als quals cal presentar aquest document.

5. El servei de préstec

– Cada persona es pot emportar en préstec fins a 6 documents, entre llibres i revistes per un termini de tres setmanes.

– Un cop passat el termini, qualsevol document en préstec pot ser renovat, sempre que cap altre usuari l’hagi reservat.

– Cal tenir cura dels documents deixats en préstec i retornar-los en el mateix estat en què han estat deixats. En cas contrari caldrà restituir-los.

– Queden exclosos del préstec les obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, atles, …), els fons de reserva, els documents de col·lecció locals únics, números corrents de revistes i diaris i tots aquells documents que la direcció cregui convenient que no surtin de la Sala de Lectura.

– Si un usuari no torna els documents en el termini fixat serà exclòs del servei de préstec durant un temps equivalent al que s’ha retardat en la devolució, fins a un màxim d’un any.

Aquest reglament afecta totes les persones que facin ús de les instal·lacions i serveis de la Sala de Lectura, amb independència de la possessió o no del carnet. Contra la vulneració del reglament no es podrà al·legar desconeixement, la Sala de Lectura vetllarà per facilitar còpies íntegres o extractes del reglament a tothom que ho sol·liciti.

Aquest reglament ha estat aprovat per la Junta de la Sala de Lectura Antoni Margarit, el dia 12 de gener de 2015, moment a partir del qual és vigent.

Sant Cugat Sesgarrigues